Het spel om de centen – begroting 2018

Afgelopen woensdag bespraken de Staten de begroting 2018. Financieel viel hier nog het nodige over op te merken, maar het is ook de gelegenheid om als partij nog wat wensen op tafel te leggen. Zo hebben wij ervoor gepleit om buitensportverenigingen te helpen om hun energielasten omlaag te brengen om zo betaalbaar te blijven maar ook een positieve bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren, hebben wij gevraagd de commissie Meijer opnieuw uit te nodigen en hebben we gepleit voor meer aandacht voor de overerfbare armoede in het Veenkoloniaal gebied.

Fractievoorzitter Gert Engelkens

Alhoewel de kaders vastgesteld in de voorjaarsnota grotendeels zijn verwerkt in deze begroting, valt er nog wel het nodige op aan te merken. Even wat nuchtere en vooral ontnuchterende cijfers en feiten op een rij, die het rooskleurige beeld enigszins nuanceren.

  • Voor de extra lasten IBOI, indicatie 5,7 MLN, moet nog dekking worden gevonden
  • De Begrotingsruimte in de periode 2018 -2021 neemt ten opzichte van de Najaarsnota af met 1 MLN
  • Het gespaarde bedrag voor nieuw beleid daalt met 650.00 Euro en moet weer opnieuw worden aangevuld
  • De komende 2 maanden is de pot flexibel budget leeg
  • Worden voor 2018 een deel van de structurele lasten nog steeds bekostigd met incidentele baten
  • Is het perspectief op de lange termijn ook minder gunstig, want de begrotingsruimte neemt af en slaat om in een begrotingstekort, en bovendien is er sprake van een geleidelijk aflopend financieringsoverschot
  • Ėn blijft het Compensatiepakket Eelde als een molensteen om onze nek hangen, want het Stamkapitaal moet nog steeds met 14,83 MLN worden aangevuld

Kortom, een lijstje waar je U tegen zegt.

Gaswinning

In het nieuwe regeerakkoord is er een hoofdstuk gaswinning opgenomen. Hierin worden kleine stapjes vooruit gezet, maar de echte belangrijke zaken ontbreken. De gaswinning zal aan het eind van de kabinetsperiode naar verwachting 1,5 miljard lager kunnen liggen. De Gaswinning blijft boven de 20 miljard Kuub. Wij hadden graag een afbouwscenario gezien. Partijen als Christen Unie en CDA hebben steeds heel hard geroepen dat de winning terug moet naar 12 miljard. We hadden dan ook meer verwacht.

Daarnaast is een fonds voor de regio van 50 miljoen per jaar is een fooi. Gert Engelkens: “Ik herinner me nog vrij goed dat er vrij sceptisch is gedaan over de 1 miljard die door Max van den Berg en William Moorlag is losgepeuterd voor Groningen, maar dit bedrag verbleekt daarbij.”

Tot slot is het versterkingsprogramma waarvan de pilot nog steeds niet achter de rug is, is een menselijk drama. De mensen in het gebied kunnen wel wat aan, als het perspectief dat geboden wordt goed is, maar het wordt steeds slechter. De beste remedie is en blijft: De Gaswinning omlaag!