PvdA-woordvoering voorkeursvariant Oosterhamrikzone

Hier kunt u de woordvoering lezen van PvdA-raadslid Sebastiaan Ruddijs over de voorkeursvariant Oosterhamrikzone.

 

Op de ALV bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma hebben we het er ook over gehad. Voor de bereikbaarheid van/ autoverkeer-afwikkeling aan de oostkant van de stad en de binnenstad (UMCG) kan het nodig zijn om de Oosterhamrikzone een auto-aansluiting op de Oostelijke Ring te geven. In de spits zijn er verkeersopstoppingen vanaf de Zuidelijke Ring via de Europaweg/ Petrus Campersingel verder naar het noorden toe. De bereikbaarheid is beroerd en de leefbaarheid/luchtkwaliteit van die corridor staat onder druk.

Daarbij gaven wij echter nadrukkelijk aan geen carte blanche te geven om de autoverbinding via de Oosterhamrikzone zomaar mogelijk te maken.

Wij kondigden aan de definitieve openstelling voor auto’s te toetsen aan:

  • De wijze waarop de zone van een vergeten achterkant van de stad zal veranderen in een mooie en leefbare stedelijke as;
  • De aangrenzende buurten (Oosterpark en Professorenbuurt) er met een circulatieplan qua leefbaarheid op vooruit zouden gaan;
  • Er een totaalvisie zou komen op het parkeren in dit deel van de stad;
  • Een serieus onderzoek zou komen om de verbinding (busbaanbrug) ook open te stellen voor fietsers.

Het raadvoorstel behelst nu met name: kiezen voor het uitwerken van de zogenaamde splitsingsvariant (Bus door Vinkenstraat/ auto op over de huidige busbaan).

In de buurten in en rondom de zone heerst veel weerstand tegen de plannen. Aangezien het oplossend vermogen nog niet overtuigend is aangetoond is het moeilijk draagvlak creëren voor de plannen. Onze insteek om geen carte blanche te geven kunnen we nu samen met de coalitiepartijen invulling geven door aan te dringen op aanvullend onderzoek (overleg loopt). Uit dat onderzoek moet overtuigend blijken dat de beoogde ingreep grote meerwaarde/ oplossend vermogen heeft voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de verkeersafwikkeling in dit stadsdeel.

Er speelt nog een tweede hiermee samenhangende ruimtelijke ingreep: Als de ontsluiting van de OHZ voor auto’s wordt mogelijk gemaakt, dan daalt het aantal auto’s op de Korreweg fors. Dan kan het fietscongestieprobleem (te smalle fietspaden) op de Korreweg worden aangepakt. De belangrijke fietsverbinding van de binnenstad naar Beijum, met als knelpunt de Korreweg verdient verbetering. In samenhang met de vernieuwing van de Gerrit Krolbrug die nu  ook aan de orde is ligt hier een prachtige kans. Een kans om de veiligheid en het comfort van de meest intensieve fietsroute van de stad te verbeteren.

Er werd voorgesteld een zogenaamde fietsstraat aan te leggen, maar dat hoeft niet automatisch de beste oplossing te zijn. Er komt nu (op ons aandringen) als tussenstap een expert meeting over de veiligheid van een fietsstraat.

Woordvoering

De PvdA heeft steeds aangegeven geen carte blanche te geven voor het openstellen van de OHZ voor het autoverkeer. Wij vinden het redelijk te veronderstellen dat de maatregel een groot oplossend vermogen heeft voor de verkeersopstoppingen aan de Petrus Campersingel en andere delen van de Oosterparkwijk en omgeving Damsterdiep.

Wij constateren echter ook dat het overtuigende bewijs nog niet echt geleverd is en we constateren ook dat zonder dat overtuigende verhaal een breed draagvlak voor de maatregel moeilijk ontstaat. WIJ VRAGEN HET COLLEGE NADRUKKELIJK OM EEN NADER EN HELDER ONDERZOEK TE LATEN VERRICHTEN OVER DE EFFECTEN VAN DE MAATREGEL.

Voor ons staat vast dat we met de voorliggende voorstellen geen onomkeerbaar besluit nemen. We zwemmen nu dus niet in een fuik.
Wel kunnen we ermee instemmen dat ALS we verder willen met het open stellen van de OHZ voor auto’s, de splitsing variant de beste variant is om verder uit te werken. Dus dat kan nu gewoon doorgaan.

Voorts:

  • Zijn we tevreden met de aanvullende uitwerkingen van onze randvoorwaarden m.b.t. verkeersveiligheid, circulatieplan in de wijken, visie op het parkeren, en het verminderen van de barrière werking.
  • Is het bekend dat de PvdA grote aarzelingen heeft bij de fietsstraat inrichting in de Korreweg. We zijn blij dat een expertmeeting de voorgestelde inrichting nog eens nader op verkeersveiligheid en barrière werking gaat toetsen.