Politieke Scholing

Er is een scholingsaanbod samengesteld dat op basis van voldoende aanmeldingen wordt uitgevoerd. Enerzijds bestaat het aanbod uit op zichzelf staande bijeenkomsten op basis van een thema en anderzijds uit een cursus Gemeente Financiën. Dit scholingsprogramma is niet alleen voor leden uit de afdeling Groningen maar ook PvdA leden in de provincie Groningen en Drenthe kunnen zich aanmelden via het antwoordformulier.

Op dit moment zijn de thema’s:

 • Het beginsel manifest van de PvdA
 • Opvattingen over politiek:
  • Socialistische stroming
  • Liberale stroming
  • Confessionele stroming
  • Pragmatisme
  • Populisme
  • Waar wil de PvdA voor staan?

Op de gemeentepolitiek toegesneden thema’s:

 • De situatie op het gebied van de Zorg en de rol van de gemeente
 • De stand van zaken op het gebied van huisvesting en ruimtelijke ordening
 • De economische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt van Groningen
 • Hoe staat het met het verkeer en met fietsvoorzieningen in Groningen
 • De stand van zaken met betrekking Cultuur en het cultuurbeleid van de stad
 • Hoe zit het met de armoede in Groningen en het armoedebeleid van de gemeente
 • Hoe zit het met de bereikbaarheid van de Stad

Thema’s met een meer regionale component:

 • De aardbevingsperikelen
 • Gemeentelijke schaalvergroting en decentralisatie
 • Integrale aanpak werkgelegenheid regio Groningen
 • Milieuvraagstukken en duurzame energie
 • Een vitale plattelandseconomie
 • De verbinding van Krimp- en groeigebieden in de regio
 • De verbreding en verduurzaming van de landbouw in natuur en landschap

In de cursus Gemeente Financiën komen in meerdere bijeenkomsten deze onderwerpen aan de orde:

 • De duale begroting
 • De financiële functie en de rol van de raad
 • Rechtmatigheid en Doelmatigheid
 • De begrotingscyclus van Groningen
 • Verschillen tussen Rijk – Gemeenten
 • Baten en lasten (Inkomsten en uitgaven van de gemeente)
 • Investeringen en kapitaaluitgaven
 • Reserves en voorzieningen
 • Specifieke Rijksuitkeringen
 • Gemeentelijke heffingen (belastingen en tarieven)
 • Grondexploitaties

Geef je belangstelling voor een van de thema avonden of voor de cursus Gemeente Financiën door via dit antwoordformulier en er wordt contact met je opgenomen.

Organisatie van dit scholingsaanbod:
Pandgroep