Voorjaarsnota 2018

Fractievoorzitter Gert Engelkens

Vandaag werd op de verjaardag van onze fractievoorzitter in Provinciale Staten de voorjaarsnota besproken. Hét moment om vooruit te kijken en het provinciale beleid bij te sturen. Wij hebben onder meer aandacht gevraagd voor de achteruitgang van de natuur en het landschap, de problemen van overerfbare armoede en een mooie kans voor het creëren van werkgelegenheid in Oost Groningen. Uiteraard kon ook de gaswinning niet onbesproken blijven. Lees hieronder onze volledige bijdrage.

Voorzitter,

De laatste Algemene Beschouwingen van deze Statenperiode en dit College

Net zoals bij het WK Voetbal zitten we in de eindfase en dat brengt blijkbaar allerlei spanningen met zich mee, dat is zichtbaar en dat is voelbaar

De spanning ten aanzien van de Gaswinning en de gevolgen daarvan, kan ons allemaal wel gestolen worden

De spanning inzake de complexiteit aanleg Zuidelijke Ringweg was door de aannemer niet voorzien en onderschat

En voert de SP Fractie afgelopen woensdag in de Commissie BFV even de spanning  behoorlijk op, door de aanleg van de Westelijke Ringweg en het project de Wunderlinie ter discussie te stellen

Dat dit laatste blijkbaar mag en kan en mekaar ogenschijnlijk wordt gegund is mooi, dan worden ons in ieder geval Eelde Compensatie- toestanden bespaard

Of is het allemaal niet zoals het lijkt, is de werkelijkheid weerbarstiger en gaan de coalitiepartijen elkaar een jaar voor de verkiezingen op de proef stellen en zitten er nog meer verrassingen in petto?

We gaan het meemaken Voorzitter

Voorzitter allereerst Financiën en Bestuur

De voorgestelde keuzes en prioriteiten die het College ons voorlegt in de Voorjaarsnota kunnen we ons grotendeels in vinden

Waardering College voor het feit dat er uiteindelijk 42 MLN is gespaard voor de volgende Collegeperiode

Maar we moeten ook in alle eerlijkheid constateren dat dit College de reserves deze periode behoorlijk heeft aangesproken (dan druk ik me nog zacht uit) en dat de aangekondigde aanvulling van het Stamkapitaal vooralsnog zéér minimaal is

Over Stamkapitaal gesproken: Hangt de dividendbelasting inmiddels als een molensteen om de nek van het kabinet Rutte 3 en komt dat iedere keer weer als een boomerang terug, zolang het stamkapitaal niet wordt aangevuld, zal de ongeëvenaarde Eelde-Deal altijd aan dit College blijven kleven

Hoe ziet het College de bestuurlijke toekomst?

Hoe staat het met het denken van GS over veranderingen in taak –en rolverdeling tussen provincie en opgeschaalde gemeenten alsmede de mogelijke consequenties voor de ambtelijke organisatie?

We hebben daar als PvdA Fractie al verschillende keren om gevraagd

De Gedeputeerde gaf aan dat er aan wordt gewerkt

Hoe staat het ermee?

Kunnen we een strategische paper tegemoet zien? Zodat we als Staten er tijdig over kunnen hebben, regeren is immers vooruitzien!!

Hoe staat het met de financiering van de sociale ondernemingen ?

Een aangehouden Motie, de Gedeputeerde heeft het ingebracht bij de NOM

Kan het College toezeggen dit te blijven stimuleren en bevorderen?

Voorzitter

Gaswinning

In het Collegeprogramma 2015 -2019 geeft het College aan dat aan het eind van deze Statenperiode er rust zou moeten zijn in het aardgasdossier

Voorzitter, we kunnen toch wel onomwonden vaststellen, dat dat allerminst het geval is

Alhoewel de laatste dagen de ontwikkelingen zich in een rap tempo opvolgen en Wiebes maandagavond  heeft toegezegd dat alle 1588 woningen met een versterkingsadvies toch worden aangepakt

Het meest schrijnende van de aardgasellende is wel dat inmiddels is aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het hebben van schade door aardbevingen en stressgerelateerde gezondheidsproblemen

En zo’n tienduizend Groningers ervaren deze stressgerelateerde problemen

Voorzitter: Niet te bevatten aantallen!!

Voor de PvdA blijft ten allen tijde:

De veiligheid van de Groningers voorop staan! In onze provincie moet net zo veilig worden gewoond als in de rest van Nederland

Alle schade moet worden vergoed en met de versterking moet geen dag langer meer worden gewacht

Het toekomstperspectief in Noord-Oost Groningen, de koppelkansen die zich voordoen op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en krimpaanpak, moeten door de regio, de provincie en in gezamenlijkheid met de inwoners worden opgepakt

Dat verreist slimheid, zorgvuldigheid, maar ook durf, want er moeten onherroepelijk keuzes worden gemaakt

Dat wordt ook van dit College gevraagd:

Blijft het bij navelstaren, of komt er binnenkort dan echt een strategische lange termijnagenda inzake dit gasdossier?

Hoe dan ook: In het aardgasdossier is en blijft het knokken voor elke vierkante meter en dat kan alleen als we dat samen en in alle gezamenlijkheid en onderlinge solidariteit blijven doen

Voorzitter

Van Noord Oost Groningen vliegen we door naar Oost Groningen

Van oudsher een regio in onze provincie met z’n eigen verleden, eigen problemen, identiteit en koppigheid, maar ook een regio die zich steeds meer bewust is van de kansen die er zijn om in regionale gezamenlijkheid (Jaja….) en met concrete en creatieve ideëen de gezondheidsachterstand, de werkloosheid, armoede en krimp aan te pakken onder het motto: “Het is nu of nooit!”

Voorzitter, als inheemse inwoner zie je dat dagelijks, maar deze vibe hebben we ook gemerkt tijdens de werkbezoeken die we het afgelopen jaar als Fractie óók in Oost Groningen hebben afgelegd bij bijvoorbeeld Voetbalvereniging Bellingwolde, Het OZG Ziekenhuis en Look O Look

Was het motto in het nabije verleden vaak nog: “Het was niks, het is niks en het wordt niks” zo langzamerhand zie je toch stap voor stap allerlei ontwikkelingen en bewegingen ontstaan, die ook Oost Groningen leefbaar en levendig moeten houden en dat is mooi

Een idee, dat ons tijdens ons werkbezoek aan Look O Look werd aangereikt, kan bij de PvdA Fractie op veel sympathie rekenen, omdat het prima past binnen de uitgangspunten van Het Pact van Westerlee, want werkgelegenheid, toerisme en leefbaarheid worden op een mooie manier gecombineerd

De Poort van Groningen, een verzorgingsplaats langs de A7 grensovergang Duitsland – Nederland bij Bad Nieuweschans, heeft niet de uitstraling die het verdient en zou als eerste blikvanger voor grenspassanten wel een opfris –en opknapbeurt kunnen gebruiken

De PvdA Fractie dient dan ook de volgende Motie in:

Het Project Alliantie van Kracht, een netwerk, dat zich bezighoudt met het doorbreken van de vicieuze cirkel van overerfbare armoede in de Veenkoloniën kan volgens de PvdA fractie wel een provinciaal steuntje in de rug gebruiken

Vandaar de volgende Motie Voorzitter:

Tenslotte Voorzitter Natuur en landschap

Telkenjare spreken partijen hun zorgen uit over de achteruitgang van natuur en landschap in onze provincie

En iedere keer moet weer worden geconstateerd dat het er in het totaal weer slechter voor staat

Positief beginnend: we zien dat de Gedeputeerde zijn best doet

De ontwikkeling van Natura 2000 gebieden heeft hij ter hand genomen en daarover zijn we te spreken

Het landschap heeft zijn zorg, zo is onze indruk

Toch zien we dat de achteruitgang sneller gaat dan het herstel

En de indruk bestaat dat de maatregelen soms een incidenteel karakter hebben en dat ze niet gerelateerd zijn aan beleid, een beleid waarin duidelijk wordt gemaakt waar dit College naartoe wil met onze provincie

Dat is dan ook onze vraag: Welke doelstellingen hanteert het College? Waar wil het College naartoe? Als dat duidelijk is kan er in samenhang maatregelen worden genomen

In onze visie is van vitaal belang dat samenhang wordt gerealiseerd met alle groepen belanghebbenden, en alle kennis wordt gedeeld (ook door instellingen zoals de RUG en de Hanzehogeschool)

En waarom niet kennis weggehaald bij bijvoorbeeld Urgenda, die adviseren op grond van wetenschappelijk onderzoek

Zo kunnen we komen tot samenhangend beleid en is het mogelijk om figuurlijk gesproken vruchtbare bodem te kweken voor een breed gedragen beleid om te komen tot een letterlijk gezonde bodem

Graag uw reactie College

Voorzitter, tenslotte

Wij kennen in onze provincie een Nationaal Landschap: Middag Humsterland

Een nationaal landschap, maar daar is ook de druk te zien, die ervoor zorgt dat het achteruit gaat

Het landschap vervlakt, ondanks een gesloten convenant

Ook hier zal het insectenbestand achteruitgaan en de aantallen weidevogels

De PvdA stelt voor om van Middag-Humsterland een speerpunt te maken, waar beleid zijn beslag kan vinden in de richting van natuurinclusieve en biologische landbouw

Middag-Humsterland als voorbeeld

Wij beseffen dat de weg die wij willen bewandelen tijd kost

Maar in onze visie zekerder, grondiger en breder gedragen

Voorzitter, daarom deze Motie

Bedankt Voorzitter