Diversiteit

Doe mee met de Werkgroep Diversiteit PvdA Groningen.

Binnen de afdeling van PvdA in Groningen is een groep (netwerk) actief met het agenderen van vraagstukken die te maken hebben met de diverse samenleving. Een Netwerk Diversiteit die samenwerkt met andere Netwerken Diversiteit. Samen met het Landelijk Netwerk Diversiteit van de PvdA wordt gestreefd naar het betrekken van mensen met een diverse taalachtergrond, cultuur, religie, etnische achtergrond of seksuele oriëntatie bij het werk en realiseren van de doelen van de PvdA. Dat kan door:

1. Het stimuleren en ondersteunen van leden van de PvdA (zittende en nieuwe leden met een migratie achtergrond) om zich in de diverse gremia van de PvdA te kunnen profileren;
2. Het helpen werven van nieuwe leden voor de PvdA met een diverse- en migratieachtergrond;
3. Het aansporen van bestuur en fractie om de diversiteit in beleid en uitvoering tot uitdrukking te laten komen;
4. Samen te werken met organisaties en personen uit de samenleving die activiteiten organiseren gericht op een diverse en inclusieve samenleving;
5. Het zelf of samen met anderen in actie komen om de diversiteit in politiek en samenleving te bevorderen.

 

 

 

 

Contactpersoon: Martin Winter
Tel: 06 85 11 32 26
martin@pvdagroningen.nl